Dr. Orenia Yaffe-Yanai

 

 

 

ביקורות

:(2000 ראורבפ) "שונא יבאשמ" ,תיגולוכיספ ,ראואבלימ הדרו ר"ד

 

םיינרדומה םייחה ...םיבר לש םשפנ אשומ אוה הבהאו הדובע לש חלצומ בוליש"
םיילנויצר תויהל םישרדנ םישנא .הבהאו הדובעל םידרפנ םימוחת םינמסמ
...תויונמדהלו םירושיכל הקיזב םכרד תא רוחבלו הדובעב דואמ םייניינעו

.םימוחתה ינש ןיב רוביחב קסוע 'ליבש שי םדא לכל' יאני-הפי הינרוא לש הרפס
וא יביסולקסקא ןפואב לכתסהל םוקמ ןיאש אצוי הלעמ איהש םינועיטה ךותמ
רשקהב םתוארל ילבמ וקוסיעב השוע םדאש תופדעהה לעו תוריחבה לע יטסינכמ
לש םהייח רופיס תא האיבמ איה הייארלו .רתוי בחרה יתחפשמהו יתוישיאה
הקוצמ ווחו םקוסיעב םותס יובמל ועיגהש רחא וא הזכ בלשב ושחש םישנא
םייחב - ישממ רבש לש עקר לע םיתיעל האב וז השוחת .םיבר תחנ-יאו לוכסתו
.םיישיאהו םייעוצקמה

ולאמ ,םיחוודמה םינימסתל תרחא תונשרפב וניינע רפסב דעותמה ץועייה ךילהת
הב שיש - היפהפי היחנהב החילצמ תרבחמה .םהל תתל םיטונ םמצע םיצעונהש
המודק הפוקתל ןמזב הרוחא עסמב םתוא ליבוהל - םיצעונל דובכו הדהא הברה
תודמע .הביבסהו םירחא ,םמצע יפלכ - םהלש תודמעהמ קלח ועבוק הב ,םהייחב
.םייעוצקמה םייחב םכרדו םתריחב לע - עדומב אל םא םג - ועיפשה ולא

ןעטמל רבעמש ,סרוג - רפסב םיאבומה םירופיסה ןיב רשקמה - יזכרמה ןועיטה
לע אוה רפסב שגדה .יטנג-וכיספ ןעטמ םג םייק ,אשונ ונתיאמ דחא לכש יטנגה
םגו הלש םיללכבו הריוואב גופס אוה ,ךכל יאו החפשמ ךותל דלונ דלי לכש ךכ
ןעטמה םע םדא לש תורכיהה ,ךכ םושמ .ותוישיאמו ויפואמ הילע עיפשמו םרות
,םיכרעהו תוענמיהה וא תוריחבה ,תויווחה לולכמ תא וכותב ליכמש יתחפשמה
ותוכייתשה ךותמ שכרש םירבדה ןיב רורבלו 'רדס תושעל' ול תרשפאמ
...םייחב וכרדו ודוחיי תא םינייצמה םירבד םתוא ןיבל תיטנג-וכיספה

הז רפס ,תיעוצקמ החלצהל םייטנוולרה םיאשונב הכרדה ירפס הברהמ לידבהל
תא ריקומ אוה .השעת לאו השע ימשרמ לש הרדסכ יונב וניא םגו ינפחוד וניא
.יוניש לש ךילהת ךילוהל ידכ תשרדנה הברה תוביוחמהו תצמואמה הדובעה
ידי לע םיחדנ וא םיטלקנ ולאו תונויערו תועצה ,תויורשפא הלעמ תרבחמה
לא תרבוע תוידוחייה יוליגו ימצעה שומימה לא עסמה לש השוחתה .םיצעונה
- עסמ לש םייומידה ךותמ ןהו תוברה תולאשהו םיחוסינה ךותמ ןה ארוקה
.ימצעה לא - ומצעשכל ךרפמ יד

םינווגמהו םינושה םיקלחה ןיב םירוביחה לש תוציחנה תא החלצהב ריבעמ רפסה
לש החימצה תא השיגדמה תינללוכ תולכתסהל שיש תובישחה תא םגו םדא לכ ייחב
רוביח ךותמ תרשפאתמ וז החימצ .תיעוצקמה וכרדב םדא לכל םידחוימה תוחוכה
רפסה ,ףסונב .יתחפשמהו ישיאה ורבעב רתוי םיבחר םירשקהל תויוושכע תושוחת
.הבושת הנשי ךרדה ףוסב םנמאש תרבחמה לש תימיטפואה תולכתסהה תא ריבעמ
ונרחיאש רמולו ונמצע רוטפל םילוכי ונחנא וב םייחב בלש וא ליג ןיאו
".דעומה תא

הלעמל

:"םילושכמ לולסמ" ,לבוי אחוי

 

אשונב םירפס לש הלודג תומכ הלגמ תויונחב היגולוכיספה ףדמ לש הריקס"
'בגה יכ הארנ .המלחהו תויגרנא ,ימצע יוליג ,רשוא תואירב ,תורוה ,תויגוז
(לשמל ,יל) םיברלו ינויח ,בוזע אשונב תירבעב תלפטמה הנושארה איה הפי-יאני
ונייחב ורדעיהמו רשואה ןמ לודג הכ קלח .התמשגהו תיעוצקמה הריחבה :ףוחד םג
.הדובעה םוחתב תוריחבל רושק

לש ןויסנ התיא תאשונ איהו הז םוחתב הלעמב הנושאר אכמס-תב איה תרבחמה
...יעוצקמ-ישיא ץועייב םירושע

קוידב דומע הזיאב אבנל השק .ארוקל תלעותו ךרע תובר תונבות ןמזמ רפסה
...!רפסב תאצמנ איה ךא ,וייחל תדחוימה העיגנה תא אצמי

".וב שמתשהל הווקמו ישומיש ךירדמל רפסה לש םיבושחה םיחקלה תא ץבקמ ינא תעכ

הלעמל

ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש םיקסע להנימל ס"היבב הצרמו ריכב ינוגרא ץעוי ,טחוש רואיל ר"ד
:הפיח תטיסרבינוא לש הנידמה יעדמל הקלחמבו

 

תרבחמל תוולתהל תשגרמו תישיא הנמזה יאני-הפי הינרוא ר"ד לש שדחה הרפס חתפב"
...ונא ונייח לע והשמ דומללו תוסנל ידכ ,הייח עסמל

םיעוגעגו םישופיח עסמ םה םהייחו הטרדנא איה םתדובעש םישנאב ונשגפ םשו הפ
תורמלש ,יאני הינרוא לש אלפנה הרפס אוה הזכ .ונניאש בוהא הרוהל םישאונ
ונעדי ונלוכש תוישיא תויווח ונל ריכזמ אוה ,אשונ אוהש םוצעה ישיאה ןעטמה
...רחא וא הז ןמזב

ילבמ ףושחל ןוצרהו תונוכנה לשב ןה ,הבר היטאפמו תוימיטפוא ארוקל ריבעמ רפסה
וב רוזשה המלחההו יופירה רסמ לשב ןהו ,הטעמה תא ריסנשכל הלגתיש הממ שושחל
...("הריירק יופיר" תילגנאב יורקשו)

רתוי תורישי םיכרדב תעפשומ ונלש תיתקוסעתה הריחבהש קר אל ,יאני-הפי תנעטל
םגש אלא ,ונירוה לש (תוצמחומה ןהו לעופב ןה) םהיתופדעהו םהיתוריחבמ תוחפו
ונתוא ףודרל ףיסומו םירגובה ונייח ךותל עפעפמ םישמוממ אל םירוה לש םלוכסת
...םייחה ןיב םניא רבכ ונירוהש ירחא םינש הברה דוע

ןיב יאני הינרוא ונתוא הליבומ תובשחתהבו תושיגרב ,תונלבוסב ,תונידעב
תכאלמב הנבותהו םיחקלה תא תבלשמ איהש ךות ,םינושה םיישונאה םירופיסה
...רופיסה

"!אורקל הבוח

הלעמל

:"ןוויכ תאירק" ,תרושקת-תשאו תיגולוכיספ ,טנוק'ז-לאיזר הדרו

 

וא הריירקב םיעוקת םתא המל תולגל םכל רוזעי שדח רפס ?םיעוקת םישיגרמ"
...םיישעמ תונורתפ קפסיו םיישיאה םייחב

,בותכ אוה הבש תישיאה המינה תוכזב ןומאו הדהא ררועמ יאני-הפי לש הרפס
...'עוקת םדא' התיה תובר םינש ךשמב המצע איה םג םצעבש התאדוה לשמל ומכ

תועוצקמב ,תוממעשמ תודובעב םתוא עקות המ ןיבהל םישנאל רוזעל הסנמ רפסה
םישנא דציכ חתנמ אוה ראשה ןיב ,הבזכאו לוכסת לש תונוכתמב ,םיניינעמ אל
...םהלש לוכסתה דקומ לש ןוכנ אל ןוחבא ךותמ םהלש החפשמה ייח תא םיסרוה

עסמל תאצלו הארשה לבקל ידכ תונדפקב רפסה יפד לכ תא אורקל םיבייח אל
".יוליגהו שופיחה

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
     
English | רשק תריצי | םירושיק | הנמזה | םיארוק יבתכמ | תורוקיב | רפסה לע | תרבחמה לע | תיבה דומע