Dr. Orenia Yaffe-Yanai

 

 

 

מכתבי קוראים

היה היה אוה .ךתביתכמ יתמשרתה דואמו 'ליבש שי םדא לכל' ךרפס תא אורקל יתמייס ..."
תושעל ץמואה יב היהיש הווקמ ינא .ייניע תא ריאהו ,תעכ הנותנ ינא ובש רבשמב רזעל יל
17.5.00 ,הנויצ "... הנותנ ינא םהבש םיברה םיישקה תורמל ,חילצהלו ייחב יוניש

,ליחתהל המב תעדוי אל .תוקומע יתמשרתהו ,'ליבש שי םדא לכל' ךרפס תא יתארק ..."
תא םייתש-השיגפב תטלוק .תיזואוטריו תופמ-תרייצ תאש תבשוח ינא ,םורזל םירבדל ןתא
17.2.00 ,הנפד "... םירבדה תוהמ

יתלוכי אלש קומע הכ םוקמב יב עגנ ךרפס ךא ,ולא ןיעמ םיבתכמ בותכל הליגר יניא ..."
ריבסיש רפס .הז רפס בותכי והשימו אובי םויש יתעדי םינפב קומע תובר םינש .דוע קותשל
,בשוחה - םינפה ןיב םאתימ היהיש ךרוצהו הריצילו הדובעל ונלש רשקה יתוהמ המכ דע
.יתארקש םיינחור יכה םירפסה דחא והז ...השועהו לעופה - ץוחה ןיבל - שחו שיגרמ
קלחל תתלו תויוציחה תועינמה לכ תא קלסל ךילעש הניה םצעב רפסה לש תיזכרמה הזיתה
יתור "... הצוחה ץורפל ךבש יתימאו יטנתוא יכה

םיעטק רפסב יתאצמ .דואמ יתמשרתהו 'ליבש שי םדא לכל' ךרפס תא הנורחאל יתארק ..."
יתשגפ יכ ןייצל בייח ינא ...םתרזעב הבישחה תא חתפלו ,םמע תוהדזהל יתלוכיש תונויערו
ןה יטירק םייח תמוצב תעכ אצמנו םישימח ןבכ ינא .ייחב תדחוימ דואמ הפוקתב רפסה תא
5.9.00 ,ןבואר " ...םיישיאה ייח דצמ ןהו םייעוצקמה ייקוסיע דצמ

הקומעה העדותהו חמה ,בלה לא סנכנו בלה ןמ אצוי רפסהו ,האלפנ טושפ תא ,הינרוא ..."
רתויב קומעה רסמה תא ריבעהל תחלצה .'?ימולש המ' ומצע תא לאושו רקובב םקש ימ לכ לש
ךות ,םינטק תומולח םישגהל ןוצרה םע םוי םוי תדדומתמה ,תקתרמ תבורעת ונתויה לש
...םינונימה ןיב לתלתפה בהזה ליבש תא אוצמלו ,ונל םירקיה לש םהיתומולחב תובשחתה
יבגל םיכובנה הארמ תא ילוא הווהמ וב ראותמה האלפומה ךתדובע ןויסנו ,ךלש רפסה
15.6.00 ,דרו "... תודדומתהה ךרד תאיצמ

הלעמל

English | רשק תריצי | םירושיק | הנמזה | םיארוק יבתכמ | תורוקיב | רפסה לע | תרבחמה לע | תיבה דומע