Dr. Orenia Yaffe-Yanai

 

 

Dr. Orenia YanaiAbout The Author - Dr. Orenia Yaffe Yanai

ימוחת ןווגמב תקסועה הרבח - םדא תצובקב הפתוש איה יאני הינרוא ר"ד
.םייתחפשמ םיקסעל ץועיי תרבח - י"מעב הפתושו - ישונאה באשמה

.יתקוסעתה חותיפהו ןוחבאה םוחתב םיידוחיי םילכו תוקינכט החתיפ יאני ר"ד
תועובש 48 ךשמב רכמה-יבר תמישרב היה ,"ליבש שי םדא לכל" ,הרפס
.םיפוצר

תוליבומ תוטיסרבינואב תוצרהל הרבע יאני ר"ד ,תיאבצ תבתככ תוריש ירחא
תע-יבתכב ומסרופ הטע ירפ םירמאמ .ןכנימו ןודנול ,ביבא-לת ,םילשוריב
יאני ר"ד .תוימואלניב תודיעוב ונודנ הגיצהש הדמע תוריינו ,םייעוצקמ
היגולוכיספב ינש ראותו תוימש תופשו היגולוכיספב ןושאר ראות תלעב איה
.ןודנול תטיסרבינואמ היגולוכיספב טרוטקודו ,ביבא-לת תטיסרבינואמ תינילק

םינוש םיישיא תועסמב םיבר םיצעונ הכירדהו ,תיחמומ תינילק-תיתקוסעת תיגולוכיספ איה יאני ר"ד
.יתקוסעתהו ישיאה םשומימל ךרדב םינווגמו

,לארשיב םייתלשממ תודסומו םיילכלכ םיפוג ,תוירחסמ תורבחל הצעיי יאני ר"ד תונורחאה םינשה 30-ב
שונא יבאשמל םיחמומ לע הבחר העפשה תויבמופה היתועפוהו הירמאמ ,היתואצרהל .הפוריאו ןדרי
ךרדב ,תויתקוסעת תומליד םע םתודדומתהב הב םיצעונה ,םיטרפ יפלא לע םג ומכ ,תוינידמ יעבוקו
.רתוי בוט דיתעל

.םידלי השולש גוזה ינבל .םדא תצובקב הפתוש ,יאני בדל האושנ יאני ר"ד

.יאני-הפי הינרוא ר"ד לש םיאלמה הייח תורוק תא אורקל ידכ ןאכ ץחל

הלעמל

English | רשק תריצי | םירושיק | הנמזה | םיארוק יבתכמ | תורוקיב | רפסה לע | תרבחמה לע | תיבה דומע